Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcji Stolarki „OKNO DREW” – Jerzy Sochor Sp. j. z siedzibą w Brynicy 46-024 Łubniany, przy ul. Powstańców Śląskich 70, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000222793 ,NIP 9910314823, REGON 532466614

Kontakt w sprawie uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych kieruj: pocztę elektroniczną: biuro@oknodrew.com adres: Brynica, ul. Powstańców Śl. 70, 46-024 Łubniany

Cel przetwarzania danych osobowych

– nawiązanie kontaktu, w sprawach zgłaszanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesłanego zapytania na skrzynkę elektroniczną;
– nawiązania korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowywania ofert oraz marketingu bezpośredniego;
– obsługi zapytań związanych z przedstawieniem oferty handlowej;
– komunikacji związanej z zawarciem, zrealizacją i kontynuacją umów, usług oferowanych przez administratora.;
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);
– ustalenia, obrona i dochodzenia roszczeń;
– wsparcia i obsługi.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie i transportowe oraz doradcze, w tym usługi prawne . Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. Ponadto, w odniesieniu do dostawców towarów/usług na rzecz Administratora, dane mogą być przechowywane przez okres 10 lat.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiadają Państwo prawo w każdym momencie do:
– dostępu do treści swoich danych;
– żądania sprostowania swoich danych;
– żądania usunięcia swoich danych;
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
– wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Każde z ww. żądań mogą Państwo wnieść pisemnie na adres korespondencyjn Administratora podany lub pocztę elektroniczną na adres: biuro@oknodrew.com Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja dotycząca niezbędności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

W imieniu własnym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w wyżej wymienionym zakresie przez administratora jakim jest Zakład Produkcji Stolarskiej „OKNO DREW” – Jerzy Sochor Sp. j. z siedzibą w Brynicy przy ul. Powstańców Śl. 70
czytelnie imię i nazwisko/ reprezentant przedsiębiorstwa
………………………………………………………….……………………………………….…………………………………………………………..
data podpis, pieczątka